Probus, Tripolis

Probus 927
#927.  Wreath above XXI
22mm. 4:30. 4.56 grams.

Probus 927, second example
#927.  * above XXI
22mm. 5:30. 3.97 grams.

Probus 928
#928.  crescent above KA
23mm. 12:00. 3.70 grams.

Probus 928, second example
#928.  Crescent above KA
22mm. 11:00. 4.27 grams.

Return to the main page on coins of Roman Tripolis.